Resposta de l’Ajuntament a les sol·licituds d’aparcament que va fer l’AMPA:

 

A/At. Robert Alvarez Docampo

Assumpte: Proposta de millora de la circulació Liceu Egara

Em dirigeixo a vostès en resposta a les seves propostes de millora de la circulació a les immediacions del centre escolar Liceu Egara.

– Pel que fa a la sol·licitud de modificació dels sentits de circulació al carrer Pearson per tal que sigui d’un únic sentit (de la carretera de Castellar a l’avinguda de Barcelona) al tram comprès entre ambdues vies, els informo que la seva proposta afectaria l’accessibilitat al barri de Ca n’Anglada, donat que el carrer Pearson és la via d’accés des del nord en no poder efectuar-se el gir a l’esquerra des de la mateixa avinguda de Barcelona, per qüestions de seguretat i capacitat. Tot i així, la seva proposta es tindrà en compte en futures reordenacions d’aquest sector.

– Pel que fa a la petició de majorpresència policial, els comunico que aquesta instància ha estat derivada a la policia municipal per tal que atenguin la seva sol·licitud.

– En relació a la seva sol·licitud d’habilitar noves zones d’aparcament, els comunico que efectivament és voluntat de l’Ajuntament disposar de les mesures adients per evitar l’estacionament il·legal de cotxes sobre la vorera o en passos de vianants, que posen en risc els desplaçaments dels propis infants que van a peu a l’escola, dificulta l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda i produeixen malestar als veïns que no poden accedir als seus guals.

Per tal de donar alternatives a les famílies que han de dur els seus fills i filles en cotxe a l’escola, i no tenen cap altre mitjà de transport alternatiu, els informo que, com vostès bé indiquen, disposen d’una àmplia reserva escolar just davant de l’escola, a la carretera de Castellar, on poden parar 10 minuts per acompanyar els infants fins a l’escola a peu. Tal i com sol·licitàveu a la segona instància, aquesta reserva serà ampliada fins a la plaça de la Dona.

Addicionalment, disposen de zones blaves que garanteixen un alt índex de rotació dels vehicles a les hores en que està en funcionament i és gratuïta fins les 9.30h. Alhora, l’any passat es va eliminar la zona blava del tram de la carretera de Castellar de davant l’escola i per tant va passar a ser gratuït.

Finalment voldria recordar-los l’existència d’un aparcament públic a l’avinguda de Barcelona, on disposen de targetes moneder específiques per les hores d’entrada i sortida escolar amb avantatges sobre el preu habitual.

Els agraeixo les seves aportacions, que ens ajuden a tenir un coneixement més acurat de les condicions de circulació i de les problemàtiques concretes a determinats llocs de la ciutat.

Atentament,

Betina Verger

Cap de Planificació

Servei de Mobilitat

Ajuntament de Terrassa