Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius. Els estudiants poden fer constar en ell les seves inquietuds i preocupacions.

Qui el composa?

El número de membres varia depenent del tipus d’ensenyament i del número d’estudiants del centre, però en general, un Consell Escolar està format per:

  • Alumnes del centre
  • Pares i mares dels alumnes
  • Professorat escollit pel claustre del centre
  • Personal d’administració i serveis
  • Un representant de l’ajuntament
  • Cap d’estudis
  • Secretaria del centre
  • Direcció

Per què formar-hi part?

És important i fonamental que els alumnes estiguin representats en aquest òrgan de participació, perquè és essencial que a través del Consell Escolar se’ns escolti i se’ns consideri, ja que és un dels nostres drets. Hem de prendre consciència i despertar el compromís per poder exigir informació, plantejar necessitats, satisfer exigències, i generar iniciatives.

Quines funcions té?

Rebre informació

El Consell Escolar rep informació del rendiment escolar, del funcionament general del centre, de la resolució de conflictes disciplinaris i de l’administració educativa… Segons la informació, es buscaran resultats i solucions necessàries per la millora del centre.

El·laborar informes i propostes

Aquest òrgan el·labora informes i propostes com poden ser: la programació anual, iniciatives per millorar la convivència i sobre la conservació i renovació de les instal·lacions, directrius per la programació i desenvolupament de les activitats extraescolars i complementàries. També és l’encarregat d’establir vies de col·laboració amb altres centres o entitats.

Aprovar

El Consell Escolar és l’encarregat d’aprovar el Projecte Educatiu, el Reglament de Règim Intern del centre, i el projecte de pressupostos i la seva liquidació.

Vetllar per

L’aplicació de la normativa en tot cas, per exemple, en la resolució de conflictes, en la transparència en el procés d’admissió d’alumnes, etc. El Consell Escolar establirà els criteris sobre la participació en activitats culturals, esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials en les que el centre pogués prestar la seva col·laboració.

Analitzar i avaluar

Analitzar  i supervisar l’activitat general del centre en els aspectes administratius i docents. També s’encarrega d’analitzar qualsevol informe i els resultats de les avaluacions que, sobre el centre, porti a terme l’administració educativa.